Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

O Centru

 

Centar za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ ustrojstvena je jedinica Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojemu je temeljni poslovni proces pretvorba materijalnog traga izuzetog s mjesta počinjenja kaznenog djela u pravovaljani materijalni dokaz. Centar je jedinstvena forenzična ustanova u Republici Hrvatskoj koja obavlja kriminalističko – tehničke poslove i vještačenja te izravno sudjeluje u otkrivanju gotovo svih kaznenih djela i njihovih počinitelja na području RH. Tijekom nepunih šest desetljeća svog postojanja i rada, Centar je izrastao u suvremenu instituciju koja danas stoji rame uz rame s europskim i svjetskim forenzičnim institutima.

Od 1998. godine Centar je punopravan član ENFSI-a (Eureopan Network of Forensic Science Institutes) – krovne organizacije nacionalnih forenzičnih instituta Europe, koja okuplja više od 60 članica iz gotovo svih država Europe, a prepoznata je kao eminentna institucija za forenzične znanosti koja osigurava kvalitetu, razvoj i provedbu forenzičkih znanosti. ENFSI funkcionira kroz sastanke članova, stručne skupove, otvorene sastanke forenzičkih stručnjaka, kao i kroz Radne grupe vještaka, Stalne odbore i Stručne radne skupine. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ aktivno sudjeluje u radu većine ENFSI-jevih radnih grupa u vidu prisustvovanja redovitim godišnjim radnim sastancima i konferencijama te provođenju kontrole kvalitete rada putem međulaboratorijskih testova kompetencije.

Centar nosi naziv Ivana Vučetića, Hrvata koji je 1891. godine u tadašnjoj argentinskoj policiji, prvi u svijetu ustanovio sistematiku desetoprstne daktiloskopske zbirke, koja kao opći forenzički pojam u svijetu egzistira pod nazivom "Vucetichissimo". Novija povijest ove ustanove se veže za doba neposredno nakon II svjetskog rata, dok su još javna tužilaštva vodila istrage te se insistiralo na potrebi da se suzbijanje kriminaliteta postavi na znanstvene osnove -

  • 01.  01. 1953. Osnivanje Ureda za kriminološka ispitivanja sa zadaćom stvaranja uvjeta za uvođenje suvremenijih kriminalističkih metoda i ispitivanja fenomena kriminaliteta, s ciljem njegova uspješnijeg suzbijanja
  • 1959. Donesena je Uredba o organizaciji i radu DSUP-a u čijem 47-49. članu je reguliran status Ureda, 1967. Republički (SRH) zakon o unutrašnjim poslovima u članu 16. djelomično mijenja status Ureda i utvrđuje ga kao Zavod za kriminalistička vještačenja i kriminološka istraživanja. Zadaci Zavoda utvrđeni su posebnim pravilnikom objavljenim u "Narodnim novinama" (broj 9/1969). Zavod djeluje kao samostalna radna i samoupravna jedinica. Sjedište Zavoda je u zgradi u Runjaninovoj ulici br. 2, Zagreb
  • 1997. Centar seli u novu zgradu na Kustošij, mijenja ime u Centar za kriminalistička vještačenja „Ivan Vučetić“
  • 1998. Centar za kriminalistička vještačenja postaje punopravan član European Network of Forensic Science Institutes-ENFSI (Europske mreže forenzičko znanstvenih instituta)
  • 2008. Centar mijenja ime u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić'
  • 2009. Centar postaje nastavna i znanstvena baza te suradna ustanova Sveučilišta u Splitu
  • 2010. Centar postaje akreditirani laboratorij sukladno međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025.2007
  • 2015. Centar postaje nastavna i znanstvena baza te suradna ustanova Sveučilišta u Zagrebu
 

POLITIKA KVALITETE

Centar za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ (u daljnjem tekstu Centar) dio je Ministarstva unutarnjih poslova kojemu je temeljni poslovni proces pretvorba materijalnog traga izuzetog s mjesta počinjenja kaznenog djela, u pravno valjani materijalni dokaz. Obzirom na pravnu snagu materijalnog dokaza, te sukladno zahtjevima svojih krajnjih korisnika, Državnog odvjetništva RH, policije i tijela sudbene vlasti, kao i stranih forenzičnih ustanova temeljem međunarodnih ugovora, definirani strateški cilj ovog Centra je zadržavanje najvišeg ranga pružanja usluga vještačenja, ispitivanja i istraživanja u području forenzike te zadržavanje prepoznatljivosti ovog Centra kao jednog od najkvalitetnijih u Europi. Na putu ostvarivanja strateškog cilja Centar je razvio sustav upravljanja kvalitetom koji se očituje kroz ovu Politiku kvalitete.

Naš je poslovni uspjeh vezan uz točnost, mjerljivost, ponovljivost, sigurnost, decidiranost i pravovremenost rezultata ispitnog izvještaja („Zapisnik o vještačenju“). Stoga je odlučeno, da je minimalna razina kvalitete Centra ispunjavanje zahtjeva norme  HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koja osigurava visoke kriterije kvalitete u provedbi ispitivanja. Temeljem gore iznijetog Centar je obvezan na nabavu usluga, potrepština i kapitalne opreme koja može zadovoljiti standarde norme.

Svjesni smo važnosti zadovoljstva krajnjih korisnika, te kroz direktne savjetodavne kontakte, analizom anketnih ispitivanja krajnjih korisnika, ali i kroz utvrđene postupke obrade pritužbi drugih strana, definiraju se interesi i potrebe korisnika, kao i razina kvalitete usluga Centra. Kroz jasno definiranje ocjene Naloga za vještačenjem preveniraju se eventualni nesporazumi i pritužbe drugih strana vezane uz zatražene usluge.

Izražena politika Centra je povjerljivost i tajnost podataka dobivenih ispitnim analizama, ali i svih podataka dostavljenih od krajnjih korisnika usluga. Ova politika utemeljena je i na zakonskim osnovama koji definiraju rad u tijelima državne uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, poglavito ZKP-om koji zakonski definira ulogu vještaka. U istim zakonskim osnovama definirani su i temelji politike Centra o izbjegavanju uključivanja djelatnika u djelatnosti koje bi umanjile povjerenje u stručnost i nepristranost Centra.

Kao ustrojstvena jedinica MUP-a svjesna važnosti upravljanja okolišem, imamo  odgovornosti u zaštiti okoliša i očuvanju radne sredine, na način da poštujemo zakonske odredbe, te stalno skrbimo o mogućim onečišćenjima. Politika zaštite okoliša ugrađena je u elementarne postupke Centra.

Sprječavanje odstupanja od zadane politike kvalitete i ciljeva rješava se preventivnim i popravnim radnjama što pridonosi konstantnom procesu poboljšavanja sustava, a čiji je dio i Upravina ocjena sa svim svojim sastavnicama realizacije ciljeva.

Kvaliteta u djelatnosti Centra nastaje na svakom radnom mjestu njegovih djelatnika. Stoga je opredijeljenost Centra za stalnim obrazovanjem svih djelatnika, pozitivnim poticanjem njihove motivacije, ali i informiranjem korisnika usluga o našim mogućnostima, jamči da su naši ciljevi kvalitete dostižni i da će se racionalno realizirati.

Realizacija naše politike kvalitete jamči se provođenjem sustava kvalitete opisanom u Priručniku kvalitete i pripadajućoj mu dokumentaciji. Unutar istih je definiran sustav upravljanja, u kojem su definirane funkcionalne nadležnosti, te dokumentirana provedba svih postupaka.

Svi djelatnici Centra i vanjski suradnici obvezni su sudjelovati u stalnom poboljšanju kvalitete usluga Centra, kroz kvalitetnu provedbu postupaka u kojima sudjeluju dokazujući svoju visoku stručnost, a rješenja iz Priručnika i priložene mu dokumentacije predstavljaju obvezujuću uputu,  koje su se dužni pridržavati.

                                                                                                                                                             Načelnik Centra

                                                                                                                                                    izv. prof. dr. sc. Gordan Mršić, v. r.

 

 

Sustav upravljanja kvalitetom

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" akreditiran je sukladno međunarodnoj normi HRN EN/ISO IEC 17025:2007. Sustav upravljanja kvalitetom i dobivanje statusa akreditiranog laboratorija uključuje je ispunjavanje svih zahtjeva Norme ISO 17025. Izrada i primjena kompletne dokumentacije sustava upravljanja, izrada i primjena pisanih procedura za provedbu metoda vještačenja, validacija metoda vještačenja, umjeravanje i redoviti nadzor ispravnosti svih instrumenata, provedba i provjera osposobljenosti djelatnika, provedba unutarnjih neovisnih ocjena, upravljanje nesukladnim radom, sudjelovanje u međunarodnim ispitivanjima sposobnosti, samo su neki od zahtjeva koje Centar provodi kako bi razinu kvalitete svojih ispitivanja i vještačenja održao na najvišem nivou.

Od ove godine Centar ima ukupno 64 akreditirane metode vještačenja iz područja vještačenja otisaka prstiju, bioloških i kontaktnih vještačenja, kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, vještečenja rukopisa i dokumenata, balističkih, mehanoskopskih i vještačenja tragova pucanja. Popis akreditiranih metoda kao i Potvrdu o akreditaciji Centra možete pogledati na adresi Hrvatske akreditacijske agencije ( www.akreditacija.hr/registar).

Ustroj  

Načelnik Centra:  
izv. prof. dr. sc. Gordan Mršić, dipl.ing.   (CROSBI)

Pomoćnici:
Andro Vrdoljak
Dražen Mayka

Odjeli:
Služba daktiloskopije i  identifikacije
Služba bioloških i kontaktnih vješačenja
Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja
Služba traseoloških vještačenja
Služba općih i tehničkih vještačenja
Služba za ispitivanja, tormentaciju i žigosanje vatrenog oružja 

 
   
   

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

KONTAKT: Tel: +385 1 3788-231 | Fax: +385 1 3788-051

Potvrda o akreditaciji