početna > Dokumenti > Oružje

Oružje

  

 

Koje oružje je zabranjeno?

Zabranjeno je oružje kategorije A:

 • vojni projektili s eksplozivnim punjenjem i bacači
 • automatsko vatreno oružje
 • vatreno oružje koje je skriveno u drugim predmetima
 • streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo
 • streljivo za pištolje i revolvere s projektilom koje ima ekspanzijski učinak i projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili športsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga
 • vojno oružje
 • eksplozivno oružje i njegovi dijelovi
 • posebna oprema sukladno posebnom zakonu
 • oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet s oružjem, osim oružja iz točke 3. kategorije C i točke 2. kategorije D
 • poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu, koje je slično automatskom vatrenom oružju
 • sve vrste oružja s integralnim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače. 

 

Koje oružje je moguće nabaviti temeljem odobrenja za nabavu oružja i i registrirati?

Nabaviti, a nakon toga i registrirati se može oružje kategorije B, a to je:

 1. poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje – ispaljuje se više metaka samo povlačenjem obarača (pištolj, revolver)
 2. jednostrijelno kratkocijevno oružje s središnjom udarnom iglom – sportski streljački ili lovački pištolj sa jednim nabojem
 3. jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm – isto kao i točka 2. ali je razlika u kalibru streljiva
 4. poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje s spremnikom i ležištem naboja za više od tri naboja – poluatomatska puška s užlijebljenom cijevi
 5. poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za najviše tri naboja, kod kojeg se spremnik može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje takve konstrukcije da ga je moguće uobičajenim alatom preinačiti u više nego trostrijelno oružje s jednim punjenjem – kao i pod 4. ali ograničenim brojem streljiva do 3 u spremniku
 6. repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa glatkom cijevi ukupne dužine do 60 centimetara; - poluatomatska ili repetirajuća puška s glatkim cijevima, npr. pumperica, poluatomatska puška s glatkom cijevi
 7. repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u točci 6. – isto kao i točka 6., ali dužina cijevi je veća od 60 cm
 8. dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi – puška sa jednom ili više užlijebljenih cijevi ali bez spremnika (metak je u cijevi)
 9. poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u točkama 4. do 6. i točci 10. – poluatomatsko oružje s užlijebljenim ili glatkim cijevima koje nije obuhvaćeno u točkama 4. do 6. i točci 10.
 10. jednostrijelno kratkocijevno oružje za streljivo s rubnim paljenjem ukupne dužine iznad 28 cm – pištolj ili puška s jednim nabojem ukupne dužine preko 28 cm
 11. jednostrijelno dugocijevno oružje s jednom ili više glatkih cijevi – lovačke puške s jednom ili više glatkih cijevi
 12. staro oružje
 13. jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi.

 

Za koje oružje je dovoljna samo prijava policijskoj upravi/policijskoj postaji?        

Samo uz prijavu nadležnoj policijskoj upravi ili postaji može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije C, a to je:

 • plinsko oružje
 • reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj – kao i mužari
 • mužari – oružje gdje se stavlja prvo barut pa zrno; kugla se može staviti ali i ne mora
 • zračno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća  ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm
 • oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N.

Fizičke osobe koje posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća  ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N koje se prema odredbama Zakona o oružju smije držati bez odobrenja, bile su dužne takvo oružje prijaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju odnosno do 5. lipnja 2013. godine.

Protiv fizičke osobe koja u propisanom roku ne prijavi ovo oružje podnijet će se optužni prijedlog sukladno članku 54. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju za što je propisana novčana kazna u iznosu 5000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

 

Koje oružje je moguće nabaviti i posjedovati bez prijave?

Bez prijave može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije D, a to je:

 • zračno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra maksimalno 4,5 mm
 • oružje s tetivom čija je sila natega manja od 450 N
 • električni paralizatori – sredstvo za samoobranu niske struje, služi za privremeno onesposobljavanje
 • raspršivači
 • hladno oružje. 

 

Nabava oružja 

 • zahtjev za nabavu oružja se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 1, u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta
 • uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati iznosa od 15 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 15 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima.
  Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.  
 • da bi se odobrenje za nabavu oružja izdalo, fizička osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti su:

 • da ima opravdani razlog za nabavu oružja
 • da je navršila 21 godinu života
 • da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv Repub­like Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili da nije za takvo kazneno djelo protiv nje pokrenut postupak
 • da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da nije pokrenut postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji
 • da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje te drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.
 • da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.


Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:

 • da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja
 • da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja.

Iznimno, odobrenje za nabavu oružja sa navršenih 18 godina, može se izdati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije s navršenih 18 godina života, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, zaštitarima koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom.


Ukoliko je zahtjev za nabavu oružja podnesen za držanje i nošenje u svrhu lova, sporta ili samoobrane, stranku se upućuje da u roku od 60 dana dostavi i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje  oružja i dokaz da raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu uporabu oružja te da poznaje propise koji se odnosi na držanje i nošenje oružja. 

 

Registracija oružja 

 • zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 3, u policijskoj upravi/policijsku postaji prema mjestu prebivališta, u roku od osam dana od nabave oružja
 • uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati iznosa od 35 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima
  Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima
 • uz zahtjev se prilažu dvije fotografije veličine 30x35 mm
 • za obrazac oružnog lista uplaćuje se 40 kuna na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''oružni list''
 • na jedan obrazac oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja mogu se upisati tri komada oružja
 • prijava oružja kategorije C osobama starijim od 21 godine obavlja se u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta fizičke osobe roku od osam dana od dana nabave. Za prijavljeno oružje, nadležna policijska uprava/policijska postaja izdat će potvrdu ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani člankom 10. stavkom 2. točkama 2., 3., 4. i 5. Zakona o oružju
 • prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju oružja potrebno je donijeti oružje, kako bi se utvrdila istovjetnost podataka o oružju
 • izvijestiti policijsku upravu/policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite
 • policijska uprava odnosno postaja izvijestit će izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama kojima je izdan oružni list. 

 

Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja

U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja, obavijestiti policijsku upravu/policijsku postaju radi predaje oružja i streljiva.

Policijska uprava/policijska postaja će o predanom oružju i streljivu, izdati potvrdu.

Nasljednik oružja dužan je u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju:

 • oružje prodati ili
 • podnijeti zahtjev za registraciju oružja ili
 • dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili
 • predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.


Ukoliko se radi o maloljetnom nasljedniku, oružje i streljivo maloljet­nog nasljednika čuvat će se kod nadležne policijske uprave/policijske postaje dok ne navrši 21 godinu života.
Kada nasljednik navrši 21 godinu života, dužan je sa oružjem postupiti na način kako je to prethodno opisano.

U slučaju prodaje oružja, nasljednik oružja koji oružje proda, dužan ga je odjaviti kod policijske uprave/policijske postaje u roku od osam dana od dana prodaje.

Nasljedniku oružja koji želi podnijeti zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležno tijelo izdat će oružni list ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete za nabavu oružja.

Oružje koje njegov nasljednik želi zadržati kao uspomenu mora se trajno onesposobiti za uporabu.

Trajno onesposobiti oružje može fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelat­nosti popravka i prepravka oružja, koja će izdati potvrdu o onesposobljavanju oružja.

Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.

Nasljednik oružja dužan je odjaviti trajno onesposobljeno oruž­je u policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od osam dana od dana onesposobljavanja uz predočenje potvrde izdane od pravne ili fizičke osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelat­nosti popravka i prepravka oružja.

Oružje koje je nasljednik predao u korist Republike Hrvatske bez naknade, odjavit će policijska uprava/policijska postaja po službenoj dužnosti, dakle bez naplate upravne pristojbe. 

Ako nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoć­nosti rješenja o nasljeđivanju ne proda oružje ili ne podnese zahtjev za registraciju oružja ili ne onesposobi oružje kako bi ga zadržao ili ga ne preda u korist Republike Hrvatske bez naknade, ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja, policijska uprava/policijska postaja oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člancima 50. i 51. Zakona o oružju.

Postupak izdavanja oružnog lista nasljedniku kao i pristojbe iste su kao i kod registracije oružja nakon nabave. 

 

Promjena osobnog imena, prebivališta, naziva ili sjedišta

Kada fizičke ili pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja ili odobrenja za sakupljanje starog oružja, Europske oružne propusnice, promijene osobno ime, prebivalište, naziv ili sjedište, dužne su o tome obavijestiti policijsku upravu/policijsku postaju u roku od 15 dana od dana te promjene radi upisa podataka o oružju i vlasniku oružja u službene evidencije nadležnog tijela i u isprave o oružju.

Protiv onog tko u propisanom roku ne prijavi promjenu osobnog imena, prebivališta, naziva ili sjedišta podnijet će se optužni prijedlog sukladno članku 93. stavak 1. točka 9. za fizičku osobu ili  94. stavak 1. točka 10. Zakona o oružju za obrtnika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 1000 do 10.000 kuna (fizička osoba) odnosno 5000  do 15.000 kuna. Za pravnu osobu podnijet će se optužni prijedlog sukladno članku 95. stavak 1. točka 9. Zakona o oružju za što je propisana novčana kazna u iznosu od 20.000 do 200.000 kuna. 

 

Zamjena obrazaca oružnih listova

Rok za zamjenu obrazaca oružnih listova istekao je 30. lipnja 2003. godine.

Obrasce su bile dužne zamijeniti sve fizičke osobe koji nemaju oružni list sa slikom.

 

Produženje roka valjanosti oružnog lista

 • zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 3, u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta;
 • podnosi se onoliko zahtjeva koliko ima registriranog oružja na oružnom listu;
 • uz svaki zahtjev se prilaže dokaz o uplati iznosa od 35 kuna za upravnu pristojbu - po komadu oružja. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima
  Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima
 • slike nisu potrebne, osim ako je oružni list do te mjere oštećen da podaci na njemu ili slika nisu vidljivi, te se u tom slučaju postupa kao kod zamjene oružnog lista;
 • prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti oružje, kako bi se utvrdila istovjetnost podataka o oružju;
 • oružni list se izdaje s rokom valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;
 • oružni list se može produžiti tri puta.   

Unošenje i iznošenje oružja i streljiva iz/u države koje nisu zemlje članice Europske unije
 

Hrvatski državljani mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja i streljiva koje se prema Zakonu o oružju mogu nabavljati, držati i nositi, a u svrhu lova i održavanja športskih natjecanja, stranci mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja i streljiva koje se prema istom Zakonu mogu nabavljati, držati i nositi.

Hrvatski državljani i stranci u svrhu lova mogu preko državne granice prenositi do tri komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje istog.

Oružje i streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Važno je istaknuti da su hrvatski državljani i stranci, prilikom prelaska državne granice, dužni oružje i streljivo prijaviti graničnoj policiji i carini, a ako to ne učine granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili strancu koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti će ga do okončanja postupka. 

Hrvatski državljanin i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja policijske uprave/policijske postaje.

Hrvatski državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja, može radi lova unijeti lovačko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu.

Upis u putnu ispravu oružja i streljiva obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ukoliko hrvatski državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Ako oružje i pripadajuće streljivo nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ukoliko hrvatski državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva. Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos. 

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi lova može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu.

Upis oružja i streljiva u putnu ispravu obavlja diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, ukoliko stranac po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos oružja  ako stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva. Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos.

Koji su oružni listovi ukinuti? 

Ukinut je oružni list za držanje oružja kao uspomene, a fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene bile su ga dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 5. lipnja 2013. godine, onesposobiti te ga zadržati ili predati u korist Republike Hrvatske bez naknade.

Fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene za oružje kategorije A koje su stekli kao ratni plijen, bile su dužne do 1. rujna 2008. godine dostaviti nadležnom tijelu potvrdu trgovačkog društva ili obrta koje ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja iz koje je vidljivo da je oružje trajno onesposobljeno za uporabu.

Protiv onog tko u propisanom roku nije postupio kako je opisano, podnijet će se optužni prijedlog sukladno članku 104. stavak 1. točka 2. odnosno 3. Zakona o oružju, za što je propisana novčana kazna u iznosu od 5000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Fizičke osobe koje imaju izdan oružni list za držanje oružja sukorisnika ili držanje i nošenje oružja sukorisnika, bile su dužne u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o oružju (do 29. veljače 2008. godine) predati navedene isprave policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prebivališta.

Protiv onog tko u propisanom roku nije postupio kako je opisano, podnijet će se optužni prijedlog sukladno članku 105. Zakona o oružju, za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500 do 2000 kuna. 

Koje su nove obveze vlasnika oružja u vezi uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti? 

Tko ima registrirano oružje na temelju oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, a nikada nije obavljao zdravstveni pregled za držanje i nošenje oružja, odnosno nikada nije policijskoj upravi/policijskoj postaji dostavio uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti bio je dužan obaviti ga i dostaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji do 5. lipnja 2013. godine.

Protiv fizičkih osoba koje nisu priložile uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, podnosi se optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu radi provođenja postupka sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju. Za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 3000 do 15.000 kuna te zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje se s rokom važenja od pet godina. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja ne moraju priložiti policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, a postojanje tog uvjeta dokazuju ispravom izdanom od nadležnog ministarstva iz koje je vidljivo da su zdravstveno sposobni i osposobljeni za držanje i nošenje oružja.

Zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, zdravstvenu sposobnost dokazuju dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje, dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, točnije do 5. prosinca 2012. godine izvijestiti policijsku upravu/policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Obavijesti o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite možete dostaviti i u elektronskom obliku na adresu policijske uprave na čijem području imate registrirano oružje, a popis adresa elektronske pošte policijskih uprava možete pogledati ovdje.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje, a promijene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, dužni su o toj promjeni u roku od 60 dana izvijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.  Obavijesti o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite možete dostaviti i u elektronskom obliku na adresu policijske uprave na čijem području imate registrirano oružje, a popis adresa elektronske pošte policijskih uprava možete pogledati ovdje.

Fizičkim osobama koje ne postupe kako je opisano, dakle ne dostave nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će se oružni list, a s oružjem će se postupiti sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o oružju. 

 

Proizvodnja oružja  

 • zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja podnosi se MUP-u RH ili policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta osobe zadužene za vođenje trgovačkog društva (zahtjev nije propisan)
 • uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 175 kuna općom uplatnicom ili Internet bankarstvom,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, HR65, poziv na broj 5002-713-OIB, svrha uplate ''izdavanje odobrenja za proizvodnju oružja kategorije B i C''
 • uz zahtjev se prilaže popis osnivača trgovačkog društva ili podružnica
 • odobrenje za proizvodnju oružja neće se izdati ako podnositelj zahtjeva, jedan od osnivača trgovačkog društva ili osoba zadužena za vođenje trgovačkog društva ili podružnice ne ispunjava slijedeće uvjete:

   

 • da nema opravdani razlog za obavljanje navedene djelatnosti (dokazuje se npr. rješenjem o upisu u registar trgovačkog suda ili obrtni registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu) 
 • da nije navršio 21. godinu života
 • da je pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv Repub­like Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili da je za takvo kazneno djelo protiv nje pokrenut postupak
 • da je pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da nije pokrenut postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji, te da mu je izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji
 • da postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje te drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.
 • da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno nesposobna za držanje i nošenje oružja
 • da ne raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da ne poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja.

 

Posebni prostorni i tehnički uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koji se odnose na proizvodnju oružja propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11- ispravak). 

 

Promet oružja na veliko i malo i streljiva na malo

Postupak izdavanja ovih odobrenja identičan je postupku izdavanja odobrenja za proizvodnju oružja, osim što se na opću uplatnicu svrha uplate upisuje ''izdavanje odobrenja za promet oružja na veliko i malo i streljiva na malo''

Prometom oružja i streljiva na malo mogu se baviti trgovačka društva i obrti koji prije upisa u sudski, odnosno obrtni registar dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

U prodajnom prostoru mogu se prodavati i pirotehnička sredstva razreda I, II, III, P1 i T1, ukoliko prostor ispunjava uvjete posebnog propisa za prodavaonice pirotehničkih sredstava.

Posebni prostorni i tehnički uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koji se odnose na promet oružja na veliko i malo i streljiva na malo propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11- ispravak).

Popravak i prepravak oružja

Postupak izdavanja ovih odobrenja identičan je postupku izdavanja odobrenja za proizvodnju oružja, osim što se na opću uplatnicu svrha uplate upisuje ''izdavanje odobrenja za popravak i prepravak oružja''.

Posebni prostorni i tehnički uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koji se odnose na popravak i prepravak  oružja propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11- ispravak). 

 

Civilna strelišta

Postupak izdavanja ovih odobrenja identičan je postupku izdavanja odobrenja za proizvodnju oružja, osim što se na opću uplatnicu svrha uplate upisuje ''izdavanje odobrenja za osnivanje i vođenje civilnog strelišta''.

Posebni prostorni i tehnički uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koji se odnose na civilna strelišta propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11- ispravak).  

 

Dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem 

Oružjem u proizvodnji, prometu, popravku i prepravku te na civilnom strelištu ne smiju neposredno rukovati osobe bez dopusnice koje ne ispunjavaju opće i posebne uvjete iz članka 10. Zakona o oružju, a policijska uprava/policijska postaja izdat će osobi koja ispunjava uvjete iz članka 10. Zakona o oružju, dopusnicu za neposredno rukovanje oružjem.

Iznimno, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem izdat će se fizičkoj osobi s navršenih 18  godina života ukoliko je osposobljena za zvanje  majstora - puškara. 

 

Prijevoz oružja kroz RH i preko teritorija  RH 

 • odobrenje za prijevoz oružja u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava s čijeg područja započinje prijevoz, a za prijevoz oružja preko državne granice Ministarstvo unutarnjih poslova
 • ovisno o tome, zahtjev za prijevoz oružja podnosi se policijskoj upravi odnosno MUP-u RH
 • za oružje kategorije D nije potrebno odobrenje za prijevoz oružja
 • oružje i streljivo može se prevoziti preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima,  osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno
 • zahtjev za prijevoz oružja mora sadržavati:
 •   naziv i adresu pošiljaoca
 •   naziv i adresu primatelja
 •   naziv i adresu proizvođača oružja
 •   vrstu, marku, tvornički broj, kalibar, količinu i način pakiranja oružja
 •   naznaku vrste i oznaku prijevoznog sredstva
 •   datum i približan sat početka prijevoza, smjer kretanje i odredište
 •   naziv ulaznog i izlaznog graničnog prijelaza i vrijeme kada će se oružje prevesti preko graničnog prijelaza
 •   mjere sigurnosti za vrijeme prijevoza oružja
 •   uvoznu ili izvoznu dozvolu ministarstva nadležnog za trgovinu kada se radi o uvozu ili izvozu oružja
 • za odobrenje za prijevoz oružja u međunarodnom prometu uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 525 općom uplatnicom ili Internet bankarstvom  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, HR64, poziv na broj 5002-713-OIB, svrha uplate ''odobrenje za prijevoz oružja unutar RH'' ili ''odobrenje za prijevoz oružja preko državne granice RH''.
 • za odobrenje za prijevoz oružja u unutarnjem prometu uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 70 kuna. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima
  Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima

Odredbe o strancima  

Nabaviti, držati ili držati i nositi oružje prema odredbama Zakona o oružju mogu samo stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak i ispunjavaju uvjete za nabavu i posjedovanje oružja kao i hrvatski državljani.

Zakonom o oružju i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o oružju nije predviđena mogućnost čuvanja oružja lovaca – stranih državljana.

Međutim, uvedena je mogućnost posuđivanja oružja strancu kojem je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za stranca. 

Obrasci isprava 

Obrasci isprava su tiskani uz Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu, te su njegov sastavni dio (NN 33/08, 155/08, 52/13 i 80/16)

 

Gubitak, krađa i pronalaženje oružja, streljiva i isprava o oružju

Fizičke i pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju oruž­nog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja ili odobrenja za sakupljanje starog oružja dužne su odmah prijaviti gubitak ili krađu toga oružja i streljiva te isprava o oružju.
Prijava se podnosi policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja i streljiva te isprava o oružju, bez odgode.


Gubitak oružnog lista objavljuje se u "Narodnim novinama".
Fizičke i pravne osobe dužne su o vlastitom trošku u službenom glasilu oglasiti nestanak isprava o oružju, osim odobrenja za nabavu oružja i streljiva.

U slučaju ne postupanja po navedenom, podnosi se prekršajna prijava. Za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 3000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja (u slučaju pronalaska).

Tko nađe oružje ili streljivo ili sazna za skriveno oružje ili streljivo dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Za izdavanje novog oružnog lista potrebni su:

 • potvrda da je u službenom glasilu oglašen nestanak isprava o oružju
 • izjava na koji način je došlo do gubitka oružnog lista
 • obrazac broj 3 (zahtjev za registraciju oružja)
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima
  Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima 
 • fotografija veličine 30x35 mm (ukoliko se radi o fizičkoj osobi)
 • obaviti uplatu u iznosu od 40 kuna na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''oružni list-novi''

Na jedan oružni list mogu se upisati tri komada oružja.

 

Dragovoljna predaja oružja 

Fizičke osobe koje nedozvoljeno posjeduju oružje kategorije A, B i C dužne su posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja.

Protiv osoba koje predaju takvo oružje, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupci ukoliko oružje predaju prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno Zakonu o prekršajima i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih istražnih radnji sukladno Zakonu o kaznenom postupku, odnosno do početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji.

Fizičke osobe koje žele dragovoljno predati oružje, trebaju nazvati broj 192 te će policijski službenici doći na mjesto gdje se oružje nalazi i preuzeti ga.

  

Legalizacija oružja 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakon o oružju nije predviđena mogućnost prijave oružja koje je ilegalno u posjedu te njegova registracija (legalizacija).

 

Korisne napomene 

Zabranjeno oružje - oružje i streljivo kategorije A, hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda, predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda, te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda.

Fizičke osobe starije od 21 godine i pravne osobe smiju bez odobrenja nadležnog tijela, nabavljati i držati oružje kategorije C, ali su posjedovanje dužni prijaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji.

Streljivo se smije prodati ili predati samo onome tko ima važeći oružni list.

Oružje kategorije B, C i D se  na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, niti se smije nositi na način koji građane uznemiruje.

Lovačko oružje smije se koristiti u skladu s propisima o lovstvu kao i na civilnim strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja.

Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja ili strancu kojem je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za stranca.

Dakle, lovačko oružje može se posuđivati samo osobama koje imaju važeći oružani list za lovačko oružje ili važeće odobrenje za nabavu lovačkog oružja ili strancu kojem je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za stranca, a športsko oružje može se posuđivati samo osobama koje imaju važeći oružani list za športsko oružje ili važeće odobrenje za nabavu športskog oružja, bez obzira na vrstu, marku, model i kalibar oružja.

Dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem izdat će se fizičkoj osobi s navršenih 18  godina života ukoliko je osposobljena za zvanje  majstora – puškara i ukoliko ispunjava uvjete propisane člankom 10. Zakona o oružju osim uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6.

Prometom oružja i streljiva na malo mogu se baviti trgovačka društva i obrti koji prije upisa u sudski, odnosno obrtni registar dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, a u prodajnom prostoru  mogu se prodavati i pirotehnička sredstva razreda I, II, III, P1 i T1, ukoliko prostor ispunjava uvjete posebnog propisa za prodavaonice pirotehničkih sredstava.   

Europska oružna propusnica  

1. Kada je hrvatskim državljanima ili strancima kojima je u Republici Hrvatskoj izdana isprava o oružju potrebna Europska oružna propusnica?

Hrvatski državljani ili stranci kojima je u Republici Hrvatskoj izdan oružni list radi držanja u svrhu športa ili držanja i nošenja u svrhu lova ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, a žele sudjelovati na športskim natjecanjima ili u lovu na teritoriju države članice Europske unije, od 1. srpnja 2013. moraju imati Europsku oružnu propusnicu. Europska oružna propusnica izdaje se radi držanja, nošenja i prenošenja oružja kategorije B i C preko teritorija države članice Europske unije.

Europska oružna propusnica izdaje se vlasnicima oružja koji imaju važeću ispravu o oružju. 

 

2. Što je potrebno za izdavanje Europske oružne propusnice?

Potrebno je popuniti zahtjev na obrascu broj 3 (Zahtjev za registraciju oružja).

Zahtjev se može dobiti i u policijskoj upravi ili policijskoj postaji.

Uz zahtjev se prilažu:

 • dvije fotografije veličine 30x35 mm
 • važeća isprava o oružju (oružni list radi držanja u svrhu športa ili držanja i nošenja u svrhu lova ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C)
 • uplatnica o izvršenoj uplati cijene obrasca Europske oružne propusnice. Cijena obrasca Europske oružne propusnice iznosi 45 kuna i uplaćuje se na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''Europska oružna propusnica''. Na zahtjev za izdavanje Europske oružne propusnice ne naplaćuje se upravna pristojba.

 

3. Koliko se oružja može upisati u Europsku oružnu propusnicu?

U Europsku oružnu propusnicu može se upisati deset komada oružja.

Nova Europska oružna propusnica izdaje se nakon što je prethodna popunjena.

 

4. Koliko je vremena potrebno za izdavanje Europske oružne propusnice?

Europska oružna propusnica izdaje se direktno po zaprimanju zahtjeva i ispisuje se na šalterskom mjestu.

 

5. Koji je rok važenja Europske oružne propusnice?

Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja oružnog lista, ali ne duljim od pet godina.

 

Izdavanje Europske oružne propusnice članovima športskih streljačkih organizacija

Europska oružna propusnica izdaje se i članovima športskih streljačkih organizacija koji koriste športsko oružje organizacije čiji su članovi ukoliko imaju potvrdu te organizacije za korištenje oružja.

Zahtjev za izdavanje Europske oružne propusnice član športske streljačke organizacije podnosi u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta.

Uz zahtjev se prilažu:

 • dvije fotografije veličine 30x35 mm
 • odobrenje za držanje oružja športske streljačke organizacije (original)
 • dokaz o razlogu putovanja (pozivno pismo za športsko natjecanje  - original)
 • potvrda (original) te organizacije da im je oružje dano na korištenje i
 • uplatnica o izvršenoj uplati cijene obrasca Europske oružne propusnice.

Popunjeni obrazac zahtjeva sa svim navedenim prilozima, predaje se u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta vlasnika oružja.

Cijena obrasca Europske oružne propusnice iznosi  45 kuna i uplaćuje se na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''Europska oružna propusnica''. Na zahtjev za izdavanje Europske oružne propusnice ne naplaćuje se upravna pristojba.

Članovima športskih streljačkih organizacija Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja pet godina.

NAPOMENA: Prije putovanja u državu članicu Europske unije, u koju odlazite radi lova ili športa, svakako provjerite vrste oružja koje možete unositi u tu državu i koji dokumenti su potrebni radi putovanja. Podaci su dostupni na službenim Internet stranicama država članica Europske unije.

 

Putovanje stranaca u Republiku Hrvatsku radi lova ili športa kojima je u nekoj od država članica Europske unije izdana Europska oružna propusnica:      

1. Unos oružja za koje nije potrebno odobrenje za unos u Republiku Hrvatsku

Prethodno odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku nije potrebno ishoditi ako su u Europskoj oružnoj propusnici koja je izdana državljaninu države članice Europske unije registrirana do tri komada oružja i 500 komada streljiva za svako oružje kada se radi o lovcima ili su registrirana do tri komada športskog oružja i 500 komada streljiva za svako oružje kada se radi o športskim strijelcima.          

2. Unos oružja za koje je potrebno odobrenje za unos u Republiku Hrvatsku

U Republiku Hrvatsku smije se unijeti i više od tri komada oružja koje je upisano u Europsku oružnu propusnicu, ako je njegovo je unošenje prethodno odobrila policija.

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku zaprima i odobrava unos oružja u Republiku Hrvatsku bilo koja policijska uprava i policijska postaja.

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku može se podnijeti i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta državljana članice Europske unije.

3. Što je potrebno za izdavanje prethodnog odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku?

Potrebno je popuniti zahtjev na obrascu - Prilog 1.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • nacionalni oružni list
 • Europsku oružnu propusnicu i
 • poziv za lov ili športsko natjecanje (original).

Na zahtjev i odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku ne naplaćuje se upravna pristojba.

4. Gdje se može podnijeti zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za unos oružja?

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku zaprima i odobrava unos oružja u Republiku Hrvatsku bilo koja policijska uprava i policijska postaja.

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će lovac ili športski strijelac Europsku oružnu propusnicu preuzeti u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji gdje je zahtjev predao.

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku može se podnijeti i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta državljana članice Europske unije.

Ukoliko je zahtjev predan udiplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske, Europska oružna propusnica preuzet će se u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredugdje je zahtjev predan.

5. Rok važenja prethodnog odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku           

Prethodno odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku izdaje se s rokom važenja od jedne godine i može se produžiti za jednu godinu

POSEBNA NAPOMENA: Državljanin države članice Europske unije mora prethodno odobrenje u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji zatražiti prije nego što dođe u lov ili na športsko natjecanje, odnosno ne može doći s oružjem pa naknadno tražiti odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku.

6. Prelazak državne granice sa oružjem koje je upisano u Europsku oružnu propusnicu

Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, vlasnici oružja, državljani država članica Europske unije koji dolaze u lov ili na športska natjecanja, uz Europsku oružnu propusnicu, moraju imati važeću ispravu za oružje koje je u nju upisano (nacionalni oružni list) i dokaz kojim potkrjepljuju razlog svog putovanja (npr. pozivno pismo za športsko natjecanje).

NAPOMENA: Prije putovanja u Republiku Hrvatsku radi lova ili športa, svakako provjerite vrste oružja koje možete unositi i koji dokumenti su potrebni radi putovanja.

Ovdje možete pogledati koje oružje je zabranjeno i dozvoljeno držati, nositi i prenositi preko teritorija Republike Hrvatske - Prilog 2.