Znanost i nastava

  

U cilju stjecanja novih kompetencija te prenošenja znanja i vještina djelatnici Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ sudjeluju u nastavi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na predmetima preddiplomskoga, diplomskoga, integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga te doktorskoga studija, prenoseći pri tome polaznicima studija svoja stečena znanja i iskustva, a čime daju veliki doprinos njihovom obrazovanju. Isto tako omogućavamo izradu završnih diplomskih i doktorskih radova. 

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ je nositelj svih aktivnosti utvrđenih sporazumima o suradnji sklopljenih između Ministarstva unutarnjih poslova i  znanstvenih organizacija, instituta, fakulteta i dr.

U prethodnom razdoblju sklopljeni su sljedeći sporazumi:

 1. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  i Ministarstva unutarnjih poslova (2007.g.)
 2. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta  i Ministarstva unutarnjih poslova (2007.g.)
 3. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Splitu i Ministarstva unutarnjih poslova (2009.g.)
 4. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta  i Ministarstva unutarnjih poslova (2009.g.)
 5. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  i Ministarstva unutarnjih poslova (2009.g.)
 6. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarskog fakulteta  i Ministarstva unutarnjih poslova (2010.g.)
 7. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike  i Ministarstva unutarnjih poslova (2010.g.)
 8. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije  i Ministarstva unutarnjih poslova (2011.g.)
 9. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta  i Ministarstva unutarnjih poslova (2014.g.)
 10. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti  i Ministarstva unutarnjih poslova (2014.g.)
 11. Ugovor o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog restauratorskog zavoda (2014.g.)
 12. Sporazum o suradnji između Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i Ministarstva unutarnjih poslova (2015.g.)
 13. Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva unutarnjih poslova (2015.g.)

 

Znanstveni rad

Strategija Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ jest poticanje i promicanje znanstvenoga rada s težištem na primjeni u forenzici. Naime, djelatnici Centra kao međunarodno prepoznati stručnjaci i znanstvenici razvijanjem svoje znanstvene aktivnosti potiču i unapređuju edukaciju vještaka u području interesa primjenjivih forenzičnih znanosti. Slijedom kontinuiranog rasta znanstvene produktivnosti djelatnika jedan od ciljeva Centra je i postati međunarodno prepoznato regionalno središte za znanstveno i stručno usavršavanje u području primijenjenih forenzičnih znanosti sukladno tome njegovi su djelatnici sudjelovali na gotovo svim relevantnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja forenzičnih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva. Osim toga, boravkom u brojnim inozemnim institucijama djelatnici Centraiskazali su znatnu sklonost prema uspostavljanju međunarodne suradnje i izravne razmjene znanstvenih spoznaja.  I više drugih aktivnosti, od kojih se ističu aktivna članstva u uredničkim odborima znanstvenih časopisa, članstva u znanstvenim i/ili stručnim domaćim i/ili međunarodnim društvima, održavanje pozvanih predavanja, recenziranje znanstvenih radova, pokazuju da su djelatnici Centra aktivni znanstvenici.

Od ukupno 134 djelatnika Centra 81 djelatnik stekao je akademsku titulu na visokoškolskim institucijama Republike Hrvatske, a njih 10 djelatnika je steklo akademsko zvanje doktora znanosti, a tri djelatnika stekla su akademsko zvanje magistra znanosti.

Znanstvenici Centra kao aktivni istraživači na nekoliko domaćih projekata (projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te projekt Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske) iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva te 4 međunarodna projekata, izradili su i objavili više od 170 bibliografskih jedinica, i to prema sljedećim kategorijama: poglavlja u knjizi (5); udžbenici i skripta (3); izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (30); znanstveni radovi u drugim časopisima (15); ostali radovi u drugim časopisima (20); kongresno priopćenje (sažetci) u CC časopisu (3); kongresno priopćenje (sažetci) u ostalim časopisima (10);znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (11); drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (3); sažetci u zbornicima skupova (27); neobjavljena sudjelovanja na skupovima (3); disertacije (7); magistarski radovi (3); diplomski radovi (30); druge vrste radova (2).

Nastavni rad

Djelatnici Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ su sudjelovali u nastavi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu na predmetima preddiplomskoga, diplomskoga, integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga te doktorskoga studija prenoseći pri tome polaznicima studija svoja stečena znanja i iskustva, čime daju veliki doprinos njihovom obrazovanju i stjecanju novih kompetencija.

Na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti  Sveučilišta u Splitu djelatnici Centra su sudjelovali u izvođenju nastave ovih predmeta: Istraživanje mjesta događaja I i II,  Forenzična obrada tragova, Forenzična analiza spornih dokumenata, Forenzična kemija i Toksikologija, Animalna forenzična genetika, Veterinarska forenzika, Forenzična balistika, Osnove kriminalistike i Kriminalistička tehnika.

Na Sveučilištu u Zagrebu uključeni su u nastavu predmeta Medicinskog fakulteta (Biokemijske metode u biomedicinskim istraživanjima) i Veterinarskog fakulteta (Molekularna biologija i genomika u veterini, Citometrija u kliničkoj veterinarskoj medicini, Kontrola kakvoće i higijenske ispravnosti hrane, Molekularna biologija u veterini, Stanična i razvojna biologija, Anatomski, histološki i genetski pristup veterinarskoj forenzici). Svi navedeni kolegiji redovito se predstavljaju na web stranicama fakulteta.

Pod stručnim voditeljstvom djelatnika Centra izrađeno je više od 30 diplomskih ili završnih radova.

Svoja su predavanja djelatnici Centra objavili su u pet sveučilišnih u udžbenika i to:

 1. Duško Modly, Gordan Mršić (2014): Uvod u kriminalistiku, Knjiga 2, Biblioteka Forenzika;
 2. Gordan Mršić, Jasna Galeković, Andreja Ledić, Adrijana Risović, Nevenka Škavić (2014): Forenzika dokumenata, novca i rukopisa, Knjiga 3, Biblioteka Forenzika;
 3. Duško Modly, Maja Popović, Gordan Mršić (2014): Osiguranje mjesta događaja, Knjiga 4, Biblioteka Forenzika;
 4. Duško Modly, Gordan Mršić (2015): Suvremene kriminalističke teorije, Knjiga 5, Biblioteka Forenzika;
 5. Gordan Mršić, Duško Modly, Maja Popović (2015): Istraživanje mjesta događaja II, Knjiga 7, Biblioteka Forenzika;

te sveučilišnom priručniku Biokemijske metode u biomedicinskim istraživanjima, (2013 i 2015) Medicinskiog fakulteta za sveučilišni posljediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo.

Djelatnici Centra  dr. sc. Gordan Mršić i pok. dr. sc. Branka Gršković izabrani su u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, u svojstvu nastavnika savjesno i profesionalno prenose studentima najnovije znanstvene i stručne spoznaje, a to potvrđuju i studentske ankete provedene od Sveučilišta u Splitu, prema kojima su ocijenjeni iznadprosječnom ocjenom za nastavnike Sveučilišta u Splitu.

Nadalje, djelatnici Centra na Policijskoj akademiji, ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, sudjeluju u organiziranju i realizaciji temeljne i specijalističke obuke policijskih kadeta, studenata, policijskih službenika i vježbenika.

Osim navedenog, djelatnici Centra uključeni su i u program cjeloživotnog obrazovanja doktora veterinarske medicine koji izvode Veterinarski fakultet i Hrvatska veterinarska komora (Veterinarska forenzika, Uzgoj matičnih stanica i primjena tkivnih ekvivalenata u veterinarskoj medicini, Prirodne alternative antibiotskim poticateljima rasta u proizvodnji konzumnih životinja).