početna > Savjeti > Nasilje > Maloljetnici > Maloljetnička delinkvencija

Maloljetnička delinkvencija

   

Što je maloljetnička delinkvencija?

 • pod maloljetničkom delinkvencijom podrazumijevaju se kaznena djela koja su počinile osobe mlađe od 18 godina života

Koja su to neprihvatljiva ponašanja?  • konzumiranje sredstava ovisnosti među mladima (opojne droge, alkoholna pića, duhanski proizvodi)
 • posjećivanje ugostiteljskih lokala, kladionica i sl.
 • neprihvatljivo ponašanje u zonama odgojno – obrazovnih ustanova
 • udaljenja maloljetnih osoba iz obiteljskog doma i bjegovi iz odgojnih ustanova
 • skitnja i prosjačenje
 • nedozvoljeni noćni izlasci maloljetnih osoba do 16 godina starosti
 • nedozvoljena i štetna druženja maloljetnih osoba do 18 godina starosti s osobama sklonim kriminalitetu, skitnji, raznim oblicima iskorištavanja maloljetnih osoba
 • izostajanje s nastave
 • huligansko - vandalsko ponašanje (uništavanje imovine, pisanje grafita, sudjelovanje u navijačkim neredima i sl.)
 • vršnjačko nasilje (bulllying i cyberbullying). 

Zakonska podloga

 
 • Policijska postupanja prema mladeži imaju uporište u odredbama Zakona o sudovima za mladež, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o prekršajima uz primjenu policijskih ovlasti prema Zakonu o policiji i drugim zakonskim i podzakonskim propisima

Odgovornost mladeži za kažnjiva ponašanja u Republici Hrvatskoj:

Dijete je osoba do navršenih 14 godina života – nije kažnjivo odgovorno i prema njemu se ne može pokrenuti postupak, već se postupa u okviru nadležnosti službe socijalne skrbi
                
Maloljetnik je osoba u dobi od 14 do 18 godina života – kazneno i prekršajno je odgovoran
 
Mlađi punoljetnici su osobe u dobi od 18 do 21 godine života – kazneno i prekršajno su odgovorni
 

Tko su specijalizirani policijski službenici za mladež? 

 • Zakonom o sudovima za mladež propisano je da izvide kaznenih djela u postupku prema maloljetniku provode posebno osposobljeni policijski službenici, dok u predmetima kaznenih djela kazneno pravne zaštite djece postupaju specijalizirani policijski službenici za mladež i istražitelji za mladež
 • specijalizirani policijski službenici za mladež educirani su za rad s najmlađom dobnom skupinom u slučajevima kada su djeca i maloljetne osobe počinitelji kažnjivih radnji i u slučajevima kada su na njihovu štetu počinjene određene kažnjive radnje 
 • specijalizirani policijski službenici za mladež imaju posebna nagnuća za rad s najmlađom dobnom skupinom
 • specijalizirani policijski službenici za mladež imaju visoku naobrazbu pretežito društvenog usmjerenja (dipl. kriminalist, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, pravnik i slično), u iznimnim slučajevima policijski službenici su više stručne spreme
 • policijski službenici sa završenim specijalističkim Tečajem za poslove koji uključuju rad s maloljetnim osobama - počiniteljima kažnjivih radnji i za kazneno pravnu zaštitu djece i maloljetnika
 • policijski službenici koji se kontinuirano usavršavaju kroz seminare, savjetovanja i stručne skupove
 • svaka policijska postaja i policijska uprava ima specijalizirane policijske službenike za mladež
 • kažnjive radnje čiji su počinitelji maloljetne osobe se u pravilu razrješavaju timskim radom specijaliziranih policijskih službenika za mladež i policijskih službenika drugih linija policije. Timski rad podrazumijeva i suradnju sa službom socijalne skrbi, zdravstvenom službom, odgojno obrazovnim ustanovama, udrugama i sl. 

Neke posebnosti postupka policije prema mladeži 

 • osnovna razlika policijskog postupanja prema maloljetnim / mlađe punoljetnim osobama od postupanja prema odraslim počiniteljima kaznenih djela je u zakonskom zahtjevu da se uz okolnosti o počinjenju nekog kaznenog djela rasvjetljavaju okolnosti vezane uz ličnost i okruženje u kojem maloljetna / mlađa punoljetna osoba živi. 
 
Provjera identiteta maloljetne osobe:
 • ako maloljetna osoba ne posjeduje ispravu s fotografijom provjera se provodi temeljem vjerodostojne izjave osobe čiji je identitet provjeren
 • podaci o identitetu osobe uspoređuju se s podacima iz informacijskog sustava MUP-a
 • za potrebe utvrđivanja identiteta maloljetnu se osobu može pozvati da dođe u policijski prostor
 • nakon što se provjerom utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, a postoji potreba da se nastave policijske radnje, o tome se odmah obavještavaju roditelji i pozivaju da dođu u policijski prostor.

Prikupljanje obavijesti od maloljetne/ mlađe punoljetne osobe:

 • sve policijske radnje prema maloljetnoj osobi moraju se obavljati u nazočnosti roditelja
 • u neodgodivim situacijama ili kada nije moguće osigurati nazočnost roditelja, umjesto roditelja policijskim će radnjama biti prisutan djelatnik službe socijalne skrbi ili se prikupljanje obavijesti može obaviti u školskom prostoru uz nazočnost ravnatelja ili stručnog suradnika škole (pedagog, psiholog i sl.)
 • u pravilu, u postupanjima policije prema mlađoj punoljetnoj osobi policija će  o svom postupanju izvijestiti roditelje
 • ako maloljetna osoba ne želi razgovarati, a ne postoje razlozi da ju se uhiti, policijski službenik maloljetnoj osobi mora omogućiti da slobodno napusti policijski prostor.
Pozivanje maloljetne/mlađe punoljetne osobe u policijski prostor:
 • pozivanje se obavlja uručivanjem službenog poziva roditeljima
 • u pozivu mora biti naznačen razlog pozivanja, mjesto i vrijeme u koje se osoba mora odazvati
 • u pozivu osobi koja se sumnjiči da je počinila kazneno djelo naznačit će se upozorenje da će u slučaju neodazivanja ili odbijanja primitka poziva biti prisilno dovedena
 • poziv podrazumijeva obavezu roditelja da zajedno s maloljetnom osobom pristupe u prostor policije
 • mlađoj punoljetnoj osobi izravno se uručuje službeni poziv
 • dovođenje maloljetne osobe u prostor policije izvršavaju policijski službenici u civilnoj odjeći korištenjem službenog vozila bez policijskih oznaka, osim u iznimnim slučajevima kada se mora žurno postupati.
Mjera uhićenja:
 • policijski službenici ovlašteni su uhititi maloljetnu / mlađu punoljetnu osobu kada za to postoje zakonski uvjeti
 • maloljetnu osobu (dijete) policija ne može uhititi
 • policijski službenici moraju o uhićenju i razlozima uhićenja izvijestiti roditelja maloljetne osobe, a također su ih dužni upoznati s pravima uhićene maloljetne osobe
 • uhićena maloljetna osoba ili njegov roditelj može zatražiti branitelja, do čijeg dolaska policija neće postupati
 • uhićenu maloljetnu osobu policija mora odmah ili najkasnije u roku 24 sata privesti nadležnom sudu ili ga mora pustiti na slobodu.
Još neke radnje policije:
 • tijekom prikupljanja obavijesti od maloljetne osobe policija ju može podvrgnuti poligrafskom ispitivanju
 • poligrafskom ispitivanju ne smije se podvrgnuti dijete
 • maloljetnoj osobi mogu se uzeti otisci papilarnih linija (otisci prstiju)
 • u cilju utvrđivanja činjenica značajnih za postupak može se zatražiti liječnički pregled i poduzimanje drugih radnji nad maloljetnom osobom, može se alkotestirati te testirati testom za opojne droge
 • policijski službenik ne smije upotrijebiti palicu kao sredstvo prisile prema djetetu
 • u cilju sprečavanja bijega i onemogućavanja samoozljeđivanja maloljetne / mlađe punoljetne osobe policija može upotrijebiti sredstva vezivanja
 • prema maloljetnoj osobi policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje, osim kada je to jedini način obrane od napada.
Policijsko postupanja završava:
 • izvješćivanjem državnog odvjetnika za mladež o počinjenom kaznenom djelu uz podnošenje kaznene prijave
 • ako je počinjeno teško kazneno djelo i postoje razlozi za pritvor, policija će maloljetnu / mlađu punoljetnu osobu privesti nadležnom sucu za mladež ili istražnom sucu
 • ako je maloljetna/mlađa punoljetna osoba počinila prekršajno djelo tada policija podnosi Optužni prijedlog nadležnom sucu za prekršaje
 • o počinjenoj kažnjivoj radnji policija obavještava nadležni centar socijalne skrbi radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite 

Zašto roditelj mora biti prisutan u postupku pred policijom 

 • da bude u tijeku radnji koje se obavljaju prema njegovom djetetu
 • da može pravodobno poduzeti potrebne mjere zaštite i pomoći svom djetetu
 • da može osigurati djetetu stručnu obranu (branitelj)
 • zbog davanja podataka i obavijesti o ličnosti i životu djeteta, sredini u kojoj živi i društvu u kojem se kreće
 • radi mogućnosti pravodobnog reagiranja u slučaju sumnji u opravdanost i zakonitost postupanja prema njegovom djetetu
 • da na službene dokumente na koje se potpisuje maloljetna osoba stavi i svoj potpis.  
 

Zašto policija prikuplja podatke o ličnosti maloljetnika i njegovoj obitelji

 • usporedno s rasvjetljavanjem načina činjenja prijavljenog kaznenog djela, službenici policije imaju obvezu prikupiti podatke i obavijesti koje se odnose na osobine ličnosti maloljetnika, obiteljske prilike, ponašanje i život koji je prethodio počinjenju kažnjive radnje, tijek školovanja, radne navike, način provođenja slobodnog vremena, ranije prijavljivanje, ranije izrečene mjere ili mjere koje su u tijeku provedbe prema maloljetniku i druge relevantne obavijesti
 • izvori saznanja: članovi obitelji, škola, obiteljski liječnik (pedijatar), služba socijalne skrbi, sportski klubovi i udruženja, čiji je maloljetnik član i dr.  
 • dobivene obavijesti policijskim službenicima pružaju mogućnost sagledavanja uzroka delinkventnog ponašanja i usporednog postupanja u području kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika

Savjeti roditeljima 

 Obratite veću pozornost na svoje dijete ako:
 • iz vašeg doma pod nejasnim okolnostima nestaju vrijednosti (novac, nakit, tehnička roba i sl.)
 • naglo popusti u učenju
 • vaše dijete pod nejasnim okolnostima gubi svoje osobne predmete (mobitele, odjeću i sl.)
 • vaše dijete kući donosi predmete koje mu vi niste kupili
 • na tijelu svog djeteta uočite tjelesne ozljede ili promjene u tjelesnoj konstituciji
 • vaše dijete pokazuje interes za morbidne sadržaje (literatura, filmovi…)
 • primijetite da vaše dijete dovodi u obiteljski dom vama nepoznate osobe
 • konzumira duhanske proizvode i sredstava ovisnosti.

Neke situacije koje mogu biti rizične zbog izostanka roditeljskog nadzora

 • izleti i maturalna putovanja
 • samostalni odlasci na ljetovanja/zimovanja
 • izlasci s društvom
 • samostalni odlasci na sportska natjecanja, koncerte i druge oblike zabave.

Dobro je znati 

 • bez odobrenja suda policija ne smije putem medija ili na drugi način obavijestiti javnost o pojedinostima vezanim uz postupak policije prema maloljetnoj osobi, njegovim identifikacijskim podacima, te ne smije ustupiti maloljetnikovu fotografiju
 • po odobrenju suda mogu se objaviti neke informacije, ali ni u tom slučaju ne objavljuje se ime maloljetne osobe ni podaci temeljem kojih bi se u javnosti moglo doznati o kome se radi.
 

Nestanci maloljetnih osoba iz roditeljskog doma

Postupak policije:
 • ukoliko maloljetna osoba nestane iz obiteljskog doma, bilo da se radi o samovoljnom udaljenju ili situaciji da je žrtva neke kažnjive radnje, njen nestanak mora se odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji
 • policija će zaprimiti prijavu o nestanku osobe i odmah će poduzeti potrebne mjere traganja u svrhu pronalaska maloljetne osobe
 • u svrhu pronalaska nestale maloljetne osobe policija će od prijavitelja zatražiti slijedeće:
  • cjelovite identifikacijske podatke
  • podatke o osobnom opisu i opisu odjeće u koju je bila odjevena u trenutku nestanka
  • noviju fotografiju nestale maloljetne osobe
  • podatke o školovanju
  • podatke o mjestu i vremenu nestanka
  • podatke o osobama koje su zadnje bile u kontaktu s nestalom maloljetnom osobom
  • podatke o mogućim motivima nestanka
  • korisna saznanja o uobičajenim svakodnevnim kretanjima i navikama nestale osobe
  • podatke o mjestima koja posjećuje, osobama s kojima se druži, adresama prijatelja i poznanika
  • podatke o brojevima mobitela koje nestala osoba koristi
  • policija mora zatražiti i podatke o prijavitelju, odnosno osobi koju će se po pronalasku maloljetne osobe izvijestiti i koja će nestalu maloljetnu osobu preuzeti.
 • u cilju pronalaska nestale osobe policija može putem sredstava javnog priopćavanja objaviti fotografiju te osobe
 • policija je dužna o poduzetim mjerama traganja obavijestiti podnositelja prijave u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave o nestanku
 • specijalizirani policijski službenik za mladež će po pronalasku nestale maloljetne osobe obaviti s njom razgovor radi utvrđivanja motiva i povoda odlaska iz obiteljskog doma, odnosno utvrđivanja svih okolnosti (gdje je bio, s kime se družio, što je radio) od trenutka nestanka do pronalaska.