početna > Dokumenti > Zaštita od požara

Zaštita od požara

 

 

Opis poslova

 • prati stanje i pojave iz područja zaštite od požara na području RH te poduzima mjere za smanjenje broja požara, tehnoloških eksplozija i s tim prouzrokovane štete po živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš,
 • sudjeluje u kriminalističkoj obradi složenijih slučajeva požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentnih događaja,
 • obavlja nadzor nad provođenjem zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite od požara na građevinama i prostorima od javnog interesa za RH,
 • izdaje odobrenja za korištenje građevina za proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova,
 • sudjeluje u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša i prostornog uređenja te utvrđuje posebne uvjete građenja iz zaštite od požara u postupku izdavanja lokacijske dozvole,
 • sudjeluje u tehničkom pregledu novoizgrađenih i rekonstruiranih građevina u postupku izdavanja uporabne dozvole te
 • predlaže izmjene te sudjeluje u izradi zakonskih, podzakonskih propisa i normativnih akata.

 

Izdavanje ovlaštenja

Ministarstvo unutarnjih poslova, temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje slijedeće ovlasti:

 • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara
 • Ovlaštenje za revidenta zaštite od požara

 

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Uvjeti za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12).

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • izvod iz registra trgovačkog suda
 • popis imena i prezimena te OIB osoba koje će obavljati ispitivanja te isprave kojima se dokazuje smjer i stupanj njihovog obrazovanja
 • isprave kojima se dokazuje stalni radni odnos sa osobama koje obavljaju poslove ispitivanja
 • isprave o položenom stručnom ispitu za osobe koje obavljaju poslove ispitivanja
 • popis opreme za obavljanje provjere ispravnosti
 • dokaz o uplaćenoj propisanoj upravnoj pristojbi.

Pravna osoba koja želi ishoditi ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara mora u stalnom radnom odnosu imati najmanje po jednog djelatnika elektrotehničke, strojarske i kemijske (ili zaštite od požara) struke, sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine; te jednog djelatnika tehničke struke sa srednjom stručnom spremom.

Stalni radni odnos dokazuje se prijavom osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevu se prilaže prijava osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje obavljaju poslove provjere ispravnosti moraju imati položen stručni ispit propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Minimalna oprema za obavljanje provjere ispravnosti propisana je člankom 10. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70 kuna propisana je tarifnim brojem 16. tarifa Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17), a plaća se u državnim biljezima koje je potrebno zalijepiti na zahtjev ili se uplaćuje u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 64 s pozivom na broj HR5002-713-OIB tvrtke sa svrhom izdavanja odobrenja za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

 

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Uvjeti za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para propisani su Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12).

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

 • izvod iz registra trgovačkog suda
 • popis imena i prezimena te OIB osoba koje će obavljati ispitivanja te isprave kojima se dokazuje smjer i stupanj njihovog obrazovanja
 • isprave kojima se dokazuje stalni radni odnos sa osobama koje obavljaju poslove ispitivanja
 • isprave o položenom stručnom ispitu za osobe koje obavljaju poslove ispitivanja
 • popis opreme za obavljanje provjere ispravnosti
 • dokaz o uplaćenoj propisanoj upravnoj pristojbi.

Pravna osoba koja želi ishoditi ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para mora u stalnom radnom odnosu imati najmanje jednog djelatnika elektrotehničke ili strojarske struke, sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine; te jednog djelatnika tehničke struke sa srednjom stručnom spremom.

Stalni radni odnos dokazuje se prijavom osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevu se prilaže prijava osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje obavljaju poslove provjere ispravnosti moraju imati položen stručni ispit propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Minimalna oprema za obavljanje provjere ispravnosti propisana je člankom 10. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70 kuna propisana je tarifnim brojem 16. tarifa Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17), a plaća se u državnim biljezima koje je potrebno zalijepiti na zahtjev ili se uplaćuje u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 64 s pozivom na broj HR5002-713-OIB tvrtke sa svrhom izdavanja odobrenja za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

 

Rješenje za ovlašćivanje za poslove ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama  

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Baštijanova bb, 10 001 Zagreb 

 

Naputak za prijavljivanje kandidata  za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od požara

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11) a prema Programu stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara ili Programu stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koji su sastavni dio navedenog Pravilnika.

Uvjet za polaganje stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara je završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog smjera, a propisan je člankom 20. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).

Uvjet za polaganje stručnog ispita za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, a propisan je člankom 20. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži: 

 • ime i prezime kandidata
 • datum, mjesto i državu rođenja kandidata
 • mjesto prebivališta i adresu stanovanja kandidata
 • vrstu i stupanj obrazovanja kandidata
 • podatke o radnom mjestu kandidata, te pravnoj osobi kod koje je u radnom odnosu
 • naziv programa za koji se kandidat prijavljuje (Program stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara ili Program stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara).

Uz prijavu se prilaže:

 • ovjerena preslika ili prijepis svjedodžbe ili diplome o stečenom stupnju obrazovanja
 • preslika ugovora o radu, odnosno drugog akta o zasnivanju radnog odnosa
 • preslika izvatka iz matice rođenih
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom 35 kn državnih biljega dostaviti uz zahtjev 35 kn- rješenje)

Ukoliko je zahtjev kompletan i kandidat zadovoljava propisane uvjete, podnositelj zahtjeva će dobiti rješenje kojim se odobrava polaganje stručnog ispita i u kojem je određeno mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita te obveza plaćanja troškova provedbe stručnog ispita (655 kn odnosno 310 kn za popravni ispit). Navedeno rješenje mora biti dostavljeno najmanje 15 dana prije roka određenog za polaganje ispita, a kandidat je dužan potvrdu o uplati troškova provedbe stručnog ispita predočiti prilikom pristupanja ispitu (broj računa će biti naveden u rješenju).

 

Naputak za prijavljivanje kandidata za polaganje stručnog ispita za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara 

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) na način i prema programu stručnog koji je otisnut uz ovaj Pravilnik.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrži:

 • zahtjev za polaganje ispita
 • ime i prezime te datum, mjesto rođenja i OIB građana kandidata
 • izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stručne spreme
 • dokaz o uplaćenim troškovima provedbe ispita.
 • Uz prijavu se prilaže:
  • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom -35kn državnih biljega dostaviti uz zahtjev (35 kn - rješenje) i 655 kuna za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 310 kuna za polaganje popravnog ispita (uplaćuje se broj računa državne riznice HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335)

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu.

 

Naputak za prijavljivanje kandidata za polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima 

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 89/01) prema Programu stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima u pravnoj osobi u kojoj djeluje ili je u radnom odnosu koji je otisnut uz ovaj Pravilnik, a u svezi čl. 54. stavak 1., točka 4., Zakona o vatrogastvu (NN 106/99).

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje kandidat djeluje ili je u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži:

 • ime i prezime kandidata
 • datum, mjesto i državu rođenja kandidata
 • mjesto prebivališta i adresu stanovanja kandidata
 • vrstu i stupanj obrazovanja kandidata
 • podatke o iskustvu u struci

 

 Uz prijavu se prilaže:

 • ovjerena preslika ili prijepis svjedodžbe ili diplome o završenoj spremi
 • rješenje o zasnivanju radnog odnosa
 • opis poslova koje kandidat obavlja
 • preslika izvatka iz matice rođenih
  • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom – 35 kuna državnih biljega dostaviti uz zahtjev (35kuna rješenje) i 655 kuna za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 310 kuna za polaganje popravnog ispita (uplaćuje se broj računa državne riznice HR 1210010051863000160 poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335)
 • Ukoliko podnositelj zahtjeva zatraži i navede broj telefaksa, popis literature za polaganje stručnog ispita poslat će mu se telefaksom.

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu. Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obavezan o tome izvijestiti ispitno povjerenstvo najmanje 72 sata prije vremena određenog za polaganje stručnog ispita.  Polaganje stručnog ispita može se odgoditi najviše dva puta zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, o čemu odlučuje ispitno povjerenstvo, na zahtjev kandidata. 

 

Obavijest o izdavanju ovlaštenja za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata

Odredbom članka 41. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), propisano je da ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Sukladno propisanom, zahtjeve za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata potrebno je uputiti na adresu odgovarajućeg proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Uvjete koje moraju ispunjavati serviseri i njihovi zaposlenici, te uvjete za davanje i oduzimanje ovlaštenja propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik i mora ih javno objaviti.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik vodi popis pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika i stručnih službi (servisera) kojima su dali ovlaštenje o čemu je dužan izvijestiti Ministarstvo.

Zbog mogućnosti provedbe unosa i obrade zahtjeva za izradu naljepnica na Informacijskom sustavu MUP-a, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je popis ovlaštenih servisera dostaviti Ministarstvu uz broj akta kojim je ovlastio svakog servisera za održavanje vatrogasnih aparata.

Izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara

Uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara određeni su Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Zahtjev treba sadržavati: 

 • ime i prezime podnositelja zahtjeva
 • OIB
 • datum i mjesto rođenja
 • zvanje i podatke o stjecanju zvanja
 • stručnu biografiju (curriculum vitae)
 • 35 kuna upravnih pristojbi (u biljezima).

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta za davanje ovlaštenja, propisani Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara. 

 

Revizija iz zaštite od požara

NAPOMENA:

Provjera tehničkog rješenja iz zaštite od požara – revizija propisana je člankom 29. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnikom o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) i Pravilnikom o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) što je bilo usklađeno s odredbama članka 202. stavkom 1. podstavkom 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).

Novim Zakonom o gradnji (NN 153/13) propisano je da se kontrola projekata (revizija) vrši samo po pitanju mehaničke otpornosti i stabilnosti, odnosno ukinuta je obveza kontrole projekata u smislu zaštite od požara što znači da investitor kod podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole više nije dužan priložiti izvješće o obavljenoj reviziji glavnog projekta iz područja zaštite od požara od strane ovlaštenog revidenta. 

Pregled glavnih projekata iz područja zaštite od požara obavljaju nadležne Inspekcije zaštite od požara prema odredbama Zakonom o gradnji (NN 153/13) u postupku izdavanja potvrde na glavni projekt.

U skladu s još važećim odredbama Zakona o zaštiti od požara revidenti koji imaju važeće ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata iz područja zaštite od požara, obavljaju navedenu kontrolu samo prema zahtjevu i želji investitora. Konačna izviješća revidenta ne mogu utjecati napostupke izdavanja potvrda na glavne projekte, i neće se kao takva moći uzimati u obzir prilikompregleda glavnog projekta od strane Inspekcije zaštite od požarau postupcima ishođenja bilo kakvih akata kojima se odobrava građenje sukladno Zakonu o gradnji.

Uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za izradu revizije iz zaštite od požara određeni su Pravilnikom o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) i Rješenjem o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN56/12).  

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

 

Zahtjev treba sadržavati: 

 • ime i prezime podnositelja zahtjeva
 • OIB
 • datum i mjesto rođenja
 • zvanje i podatke o stjecanju zvanja
 • stručnu biografiju (curriculum vitae)
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka (2500 kuna uplaćenih na žiro-račun Državnog proračuna broj HR 1210010051863000160, model 63,  poziv na broj HR 7005713-23140)

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta za davanje ovlaštenja propisani člankom 3. stavak

3. i 4. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara. 

Cijena revizije obračunava se, temeljem članka 9. stavak 2. Pravilnika o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih glavnim projektom (NN 88/11), sukladno posebnom propisu koji uređuje kontrolu projekata u graditeljstvu.  

Revizija se provodi za građevine koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara. 

 

Stavljanje na tržište i/ili raspolaganje građevnih proizvoda za zaštitu od požara

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), 1. kolovoza 2010. godine, stavljanje na tržište i/ili raspolaganje građevnih proizvoda za zaštitu od požarauređeno je propisima kojima se uređuju tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje upotrebljivosti i druga pitanja vezana za građevne proizvode, i to:

 • Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/2013)
 • Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
 • Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima građevnih proizvoda (NN 103/08)
 • Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)

Građevni proizvodi za zaštitu od požara popisani su u Prilogu H Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/2013, 136/2014 i 119/2015).

Slijedom navedenog, dokazivanje upotrebljivosti građevnih proizvoda za zaštitu od požara, sadržanih u prilogu H Tehničkog propisa o građevnim proizvodima, u cilju njihovog stavljanja na tržište i/ili uporabu, provodi se u skladu rečenih propisa.

Međutim, temeljem članka 16. Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN81/11), iznimno se za proizvode iz Priloga H do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, na tržište mogu staviti i građevni proizvodi za koje je pravna osoba iz članka 68. stavka 1. podstavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) u skladu s ovlaštenjem izdala ispravu o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima vezanim za stavljanje na tržište i/ili raspolaganje građevnim proizvodima za zaštitu od požara, potrebno se obratiti nadležnom ministarstvu:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za graditeljstvo

Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb

 

Popis literature za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od požara 

 

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 118/11)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 28/10)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ugroženim eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN108/95 i 56/10)
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07 i 141/08)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)  
 • Prekršajni zakon (NN 107/07)
 • Kazneni zakon (NN 125/11 i 144/12)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ugroženim eksplozivnim atmosferama (NN 33/16)
 • Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15)
 • Kazneni zakon ( NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

Za područja: Požarno-preventivne mjere, Teorija procesa gorenja i gašenja i Sustavi za dojavu i gašenje požara, pored navedenih propisa, prihvatljiva je sva stručna literatura koja na stručni način obrađuje navedena područja.